GDPR

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Tajovského 1157/2, Havířov-Podlesí, 736 01

Informace o zpracování osobních údajů

 

Úvodní informace

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci,

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., jako správce osobních údajů, si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, které probíhají v rámci činnosti školy, jakož i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

1.  Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

V rámci činnosti školy dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

-      plnění povinností školy dle zákona např.: Školský zákon, Zákoník práce, Občanský zákoník a souvisejících právních předpisů;

-      plnění zákonných povinností školy jako zaměstnavatele;

-      pro účely uzavření a plnění smluv uzavřených školou;

-      ochranu majetku školy jako oprávněný zájem školy;

-      marketingovou propagaci školy.

 

2.  Souhlas se zpracováním a jak jej odvolat

 V případě, že byl při získání Vašich údajů vyžadován Váš souhlas, poskytujete tyto údaje škole dobrovolně za účelem v souhlasu vymezeném. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat. Odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů musí být učiněno písemně, musí být jednoznačné a konkrétní.

3.  Kde jsme Vaše osobní údaje získali

Osobní údaje jsou školou získávány zpravidla přímo od subjektů údajů při uzavření smlouvy, poptávce služeb, organizování různých akcí apod. Škola dále získává některé osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Škola zároveň zpracovává fotografie pořízené na akcích pořádaných školou. Fotodokumentace z akcí školy se uchovává (archivuje) zpravidla po dobu nezbytně nutnou a v omezeném rozsahu je zároveň zveřejňována na webových stránkách školy. Fotografie z akcí jsou pořizovány a zveřejňovány na základě souhlasu, resp. svolení fotografovaných osob, popř. v rámci zpravodajské licence pro informování o činnosti školy.

4.  Komu Vaše osobní údaje předáváme a proč

Osobní údaje mohou být pro zajištění stanovených účelů kromě školy a jejích zaměstnanců zpracovávány také jinými osobami – zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Na základě právních předpisů pak mohou být Vaše osobní údaje předány i dalším osobám, které mohou jejich předání vyžadovat na základě právních předpisů, nebo kterým je škola povinna tyto údaje předat pro splnění svých právních povinností vyplývajících z právních předpisů.

Na základě oprávněného zájmu školy mohou být některé osobní údaje předávány také dalším osobám, jako příjemcům osobních údajů, a to pro účely čerpání dotace nebo doložení plnění podmínek dotačního programu ohledně již čerpané dotace.

5.  Rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti s provozem školy jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, zpravidla v rozsahu, ve kterém byly od subjektů údajů získány. Po naplnění stanoveného účelu jsou osobní údaje ukládány v souladu s právními předpisy. U údajů získávaných od třetích subjektů nebo z jiných zdrojů je rozsah údajů uveden v části 3. této informace.

6.  Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují Vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech školy nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem školy. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany oprávněných zájmů školy, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků organizace.

7.  Vaše práva

Jako subjekt údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva, jejichž výkon škola jako správce osobních údajů plně respektuje:

-      právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;

-      právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“. Toto právo představuje povinnost školy jako správce zlikvidovat Vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (na internetu) na základě souhlasu dítěte.

Právo na výmaz však není absolutní právo a GDPR upravuje řadu okolností, za kterých k výmazu i přes výše uvedené skutečnosti nedojde (blíže čl. 17 odst. 3 GDPR). V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo a v případě že ne, z jakého důvodu.

-      právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce (školy) informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i práva omezit zpracování osobních údajů a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

-      právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste organizaci poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci. Podmínky aplikace tohoto práva jsou následující:

 • musí jít o zpracování založené na Vašem souhlasu či za účelem plnění smlouvy, a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

-      právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u školy jako správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů; vznést námitku můžete proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě následujících právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Škola v případě vznesené námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. V takovém případě správce údaje dále nezpracovává. 

-      právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může organizace jako správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Právo na omezení zpracování máte v následujících případech:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby organizace jako správce mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • vznesl(a) jste námitku proti zpracování, a to po dobu,  dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody organizace jako správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • organizace jako správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

-      právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu;

-      právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob;

-      právo vznést stížnost, jestliže se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR; dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

-      právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování; toto právo zajišťuje, že nebudete jako subjekt údajů předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo, s výjimkami uvedenými v čl. 22 odst. 2 GDPR. Škola  jako správce při své činnosti nevyužívá zpracování osobních údajů založené na automatizovaném rozhodování či profilování.

8.  Jak můžete svá práva uplatnit?

V případě žádosti o uplatnění Vašich práv dle předchozího článku Vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že organizace nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové skutečnosti informování bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Veškeré Vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího článku budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se opakuje. V takovém případě pak může škola za vyřízení žádosti účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady školy.

9.  Jak nás kontaktovat?

Kontakt na správce osobních údajů:

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Tajovského 1157/2, Havířov-Podlesí, 736 01

Mgr. David Gába

tel.: 596 475 148, e-mail : gaba@obaka-havirov.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M

Sokolská tř. 1263/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

e-mail: gdpr@obaka-havirov.cz