Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo

Obory vzdělání:

63-41-M/02 Obchodní akademie 

 

Podání přihlášek do 2. kola

 • do 24. května 2024

Zveřejnění výsledků 2. kola

 • 21. června 2024

 

Součástí přihlášky:

 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

Kritéria přijímacího řízení

Na základě jednotných přijímacích zkoušek se jednotlivé body násobí takto:

 • Český jazyk a literatura maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben koeficientem 0,7 (váha 70%), tedy maximálně 35 bodů.
 • Matematika maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben koeficientem 0,3 (váha 30%), tedy maximálně 15 bodů.

Maximální celkový počet bodů z jednotných přijímacích zkoušek je 50.

 

Určení pořadí uchazečů

 • Při shodném celkovém bodovém hodnocení jednotné přijímací zkoušky bude výše v pořadí žák, který dosáhl v rámci jednotné přijímací zkoušky vyššího počtu bodů z českého jazyka a literatury.
 • Při shodném celkovém bodovém hodnocení jednotné přijímací zkoušky a shodném počtu bodů z českého jazyka a literatury v rámci jednotné přijímací zkoušky rozhoduje o pořadí žáka los. Pokud tato situace nastane, provede los předseda školské rady za dohledu člena vedení školy ihned po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky a o tomto losování je proveden záznam, který je součástí spisové dokumentace.

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

 • obor Hotelnictví 65-42-M/01 - ZDE
 • obor Obchodní akademie 63-41-M/02 - ZDE

Výsledky jsou podle registračních čísel. Výsledky najdete i v systému DIPSY.

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo

Na základě jednotných přijímacích zkoušek se jednotlivé body násobí takto:

 • Český jazyk a literatura maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben koeficientem 0,7 (váha 70%), tedy maximálně 35 bodů.
 • Matematika maximální počet bodů je 50 a bude vynásoben koeficientem 0,3 (váha 30%), tedy maximálně 15 bodů.

Maximální celkový počet bodů z jednotných přijímacích zkoušek je 50.

 

Určení pořadí uchazečů

 • Při shodném celkovém bodovém hodnocení jednotné přijímací zkoušky bude výše v pořadí žák, který dosáhl v rámci jednotné přijímací zkoušky vyššího počtu bodů z českého jazyka a literatury.
 • Při shodném celkovém bodovém hodnocení jednotné přijímací zkoušky a shodném počtu bodů z českého jazyka a literatury v rámci jednotné přijímací zkoušky rozhoduje o pořadí žáka los. Pokud tato situace nastane, provede los předseda školské rady za dohledu člena vedení školy ihned po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky a o tomto losování je proveden záznam, který je součástí spisové dokumentace.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - 1. kolo

Přijímací řízení se řídí dle § 59 a § 60, 60a-n, § 61, § 62, § 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č.422/2023 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Obory vzdělání:

65-42-M/01 Hotelnictví

63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Počet přijímaných uchazečů:

 • na ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch dle RVP Hotelnictví může být přijato 68 žáků
 • na ŠVP Obchodní akademie dle RVP OA může být přijato 68 žáků

Součástí přihlášky jsou:

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru (pouze v případě oboru Hotelnictví).
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy od 1. února do 20. února 2024.

 

Organizace a administrace testů JPZ: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). Přesné termíny jednotných písemných zkoušek zveřejní MŠMT ČR nejpozději dne 30. 9. 2023, JEZUS pak nejpozději do 15. 1. 2024.

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky

 

Řádné termíny:

 • 1. termín konání zkoušky: 12. duben 2024
 • 2. termín konání zkoušky: 15. duben 2024

Náhradní termíny:

 • 29. duben 2024
 • 30. duben 2024          

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí v 1. kole:

 • bude zveřejněno na webu školy a také na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, tj. 15. května 2024.
 •  rozhodnutí o přijetí či nepřijetí: již se neposílá, vše je v elektronickém systému DIPSY
 • odpadá použití zápisového lístku

Změny v přijímacím řízení pro školní rok 2024/25:

 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek 12. dubna 2024 a v pondělí 15. dubna 2024.
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí 29. dubna 2024 a v úterý 30. dubna 2024.
 • Přihlášky na SŠ i v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita).
 • Zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému).
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy.
 • Prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit).
 • Termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024.
 • Nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat.
 • Prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí.
 • Výsledky JPZ v polovině května 2024 v elektronickém systému.
 • Odpadá zápisový lístek.
 • Odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné pouze v případě pochybení v řízení).
 • Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení budou stejná jako pro 1. kolo.
 • Výsledky 2. kola do konce června 2024.

Nejlepší ucelené informace pro rodiče a žáky: ZDE

Dokumenty

Přihláška ke studiu: ZDE (nová)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti v Excelu nebo PDF (pouze pro obor Hotelnictví)

Žádost o prominutí zkoušky z češtiny a žádost o matematiku v ukrajinštině (pro uchazeče s dočasnou ochranou) ZDE