Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Informace budou zveřejněné v průběhu října 2022.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení se řídí dle § 59 a § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č.353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

Obory vzdělání:

65-42-M/01 Hotelnictví

63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Počet přijímaných uchazečů:

 • na ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch dle RVP Hotelnictví může být přijato 68 žáků
 • na ŠVP Obchodní akademie dle RVP OA může být přijato 68 žáků

 

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2022.

Přihláška ke studiu: ZDE

Průvodce vyplněním přihlášky: ZDE

Informace pro cizince: ZDE

1.kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

 • Motivace ke studiu: 30 %, max. počet získaných bodů je 60
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 10 %, max. počet získaných bodů je 50
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %, max. počet získaných bodů je 50
 • výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %., max. počet získaných bodů je 50

Součet studijních průměrů z pololetí osmé a deváté třídy:

 • 2,00 – 3,00 – 40 bodů
 • 3,01 – 3,50 – 35 bodů
 • 3,51 – 4,00 – 30 bodů
 • 4,01 – 4,50 – 25 bodů
 • 4,51 – 5,00 – 20 bodů
 • 5,01 a méně – 0 bodů

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem hranatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru (pouze v případě oboru Hotelnictví).
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Organizace a administrace testů JPZ: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). Přesné termíny jednotných písemných zkoušek zveřejní MŠMT ČR nejpozději dne 30. 9. 2021, JEZUS pak nejpozději do 15. 1. 2022.

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky

 Termíny zkoušek:

 • 1. termín konání zkoušky: 12. duben 2022 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na prvním místě)
 • 2. termín konání zkoušky: 13. duben 2022 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na druhém místě) 

Náhradní termíny:

 • 10. květen 2022 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na prvním místě)                                
 • 11. květen 2022 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na druhém místě)

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí

 • Bude odesláno / zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, nejpozději 28. dubna 2022.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Kontakty

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Tajovského 1157/2

736 01 Havířov-Podlesí

telefon studijní oddělení: 596 475 120

e-mail: hoa@obaka-havirov.cz