Aktualní informace o přijímacím řízení

Do 1. kola přijímacího řízení bylo přijato:

 • Na obor Hotelnictví 49 přihlášek (počet volných míst 68)
 • Na obor Obchodní akademie 63 přihlášek (počet volných míst 68)

Dle opatření obecné povahy vydaného MŠMT ČR pod č. j. 43073/2020-3 bod IV. ze dne 5. 1. 2021 a pokynu MŠMT ČR č. j. 1452/2021-1 bod II. ze dne 14. 1. 2021, ve kterých je stanoveno, že “pokud je počet přihlášek nižší nebo roven počtu volných míst vyhlášených ředitelem školy“, sdělujeme:

 1. Na obor Hotelnictví 65-42-M/01 se nebude konat školní přijímací zkouška
 2. Na obor Obchodní akademie 63-41-M/02 se nebude konat školní přijímací zkouška

Uchazeči budou přijati pouze na základě součtu studijních průměrů z posledních dvou ročníků ZŠ (viz kritéria přijímacího řízení na webu školy).

 

Aktuální kritéria přijímacího řízení - ZDE

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení se řídí dle § 59 a § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č.353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

Obory vzdělání:

65-42-M/01 Hotelnictví

63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Počet přijímaných uchazečů:

 • na ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch dle RVP Hotelnictví může být přijato 68 žáků
 • na ŠVP Obchodní akademie dle RVP OA může být přijato 68 žáků

 

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2021.

Přihláška ke studiu: ZDE

Informace pro cizince: ZDE

1.kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení - AKTUÁLNÍ

 • Motivace ke studiu – ústní pohovor (pokud epidemiologická situace neumožní pohovor konat, dostane každý uchazeč max. počet bodů): max. počet získaných bodů je 40.
 • Součet studijních průměrů z pololetí posledních dvou tříd (nejčastěji z osmé a deváté třídy): max. počet získaných bodů je 40.
 • Všeobecné studijní předpoklady vztahující se k danému oboru – písemný test (pokud nebude možné psát test prezenčně, bude online): max. počet bodů je 20.

Součet studijních průměrů z pololetí osmé a deváté třídy:

 • 2,00 – 3,00 – 40 bodů
 • 3,01 – 3,50 – 35 bodů
 • 3,51 – 4,00 – 30 bodů
 • 4,01 – 4,50 – 25 bodů
 • 4,51 – 5,00 – 20 bodů
 • 5,01 a méně – 0 bodů

Pokud bude počet přihlášek menší nebo roven počtu přijímaných žáků, nebude se přijímací řízení konat a budou přijati všichni přihlášení uchazeči o studium. Informace bude uveřejněná 8. března 2021 na webu školy.

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem hranatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru (pouze v případě oboru Hotelnictví).
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí

 • Bude odesláno/zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV dne 19. května 2021.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů (do 6. června 2021).
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Další kola přijímacího řízení

Případné další kolo přijímacího řízení bude vypsáno po ukončení 1. kola.

Kontakty

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Tajovského 1157/2

736 01 Havířov-Podlesí

telefon studijní oddělení: 596 475 120

e-mail: hoa@obaka-havirov.cz