2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obory:

 • Hotelnictví a cestovní ruch 65 - 42 - M/01
 • Obchodní akademie 63 - 41 - M/02

Přihlášky pro 2. kolo můžete posílat do 30. 6. 2020 na adresu školy nebo přinést osobně. Přihláška ZDE

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021 - Informace před Koronavirem

 Přijímací řízení se řídí dle § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

Obory vzdělání:

65-42-M/01 Hotelnictví

63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Počet přijímaných uchazečů:

 • na ŠVP Obchodní akademie dle RVP OA může být přijato 68 žáků
 • na ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch dle RVP Hotelnictví může být přijato 68 žáků

 

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2020.

Informace pro cizince: ZDE

1.kolo přijímacího řízení

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru (v případě oboru Hotelnictví).
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

 • Motivace ke studiu: 30 %, max. počet získaných bodů je 60
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 10 %, max. počet získaných bodů je 50
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %, max. počet získaných bodů je 50
 • výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %., max. počet získaných bodů je 50

Organizace a administrace testů JPZ: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky

1. termín konání zkoušky: 14. duben 2020 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na prvním místě)

2. termín konání zkoušky: 15. duben 2020 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na druhém místě)

 

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

 • Bude odesláno / zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, nejpozději 30. dubna 2020.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Náhradní termíny:

13. května 2020 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na prvním místě)

14. května 2020 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na druhém místě)

Kontakty

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Tajovského 1157/2

736 01 Havířov-Podlesí

telefon studijní oddělení: 596 475 120
e-mail: hoa@obaka-havirov.cz