Dny otevřených dveří

 • 11. listopadu 2023 (sobota)
 • 16. prosince 2023 (sobota)
 • 13. ledna 2024 (sobota)

Vždy od 9:00 - 13:00 hod.

Můžete si prohlédnout školu, zeptat se na průběh studia, ochutnat něco dobrého. K dispozici Vám budou žáci, vyučující i vedení školy.

Těšíme se na Vás.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení se řídí dle § 59 a § 60, 60a,b,c,d,e,f,g zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č.353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Obory vzdělání:

65-42-M/01 Hotelnictví

63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Počet přijímaných uchazečů:

 • na ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch dle RVP Hotelnictví může být přijato 60 žáků
 • na ŠVP Obchodní akademie dle RVP OA může být přijato 60 žáků

 

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2023.

Přihláška ke studiu: ZDE

Průvodce vyplněním přihlášky: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Informace pro cizince: ZDE 

Informace pro ukrajinské uchazeče: ZDE

1.kolo přijímacího řízení - POZOR, TOTO BYLY PODMÍNKY MINULÝ ROK, PODMÍNKY PRO NOVÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BUDOU ZVĚŘEJNĚNÉ BĚHEM LISTOPADU 2023

Kritéria přijímacího řízení:

 • Součet studijních průměrů: 30 %, max. počet získaných bodů je 40
 • Výsledek jednotného testu z českého jazyka: 60 %, max. počet získaných bodů je 50
 • Výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %., max. počet získaných bodů je 50

Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor, který není bodově hodnocen a slouží k zjištění zájmu o zvolený obor vzdělání, k zjištění výběru druhého cizího jazyka a k výběru zaměření zvoleného oboru vzdělání (možnosti obor vzdělání Hotelnictví - hotelový provoz nebo cestovní ruch; obor vzdělání Obchodní akademie - podnikání nebo výpočetní technika nebo mezinárodní obchod).

Součet studijních průměrů:

 • 2,00 – 3,00 – 40 bodů
 • 3,01 – 3,50 – 35 bodů
 • 3,51 – 4,00 – 30 bodů
 • 4,01 – 4,50 – 25 bodů
 • 4,51 – 5,00 – 20 bodů
 • 5,01 a méně – 0 bodů

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem hranatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení). (Pozn.: Součástí nesmí být vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru je pouze pro obor Hotelnictví. Obor Obchodní akademie lékařský posudek nepotřebuje.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Organizace a administrace testů JPZ: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). Přesné termíny jednotných písemných zkoušek zveřejní MŠMT ČR nejpozději dne 30. 9. 2022, JEZUS pak nejpozději do 15. 1. 2023.

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky

 Termíny zkoušek:

 • 1. termín konání zkoušky: 13. duben 2023 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na prvním místě)
 • 2. termín konání zkoušky: 14. duben 2023 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na druhém místě) 

Náhradní termíny:

 • 10. květen 2023 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na prvním místě)                                
 • 11. květen 2023 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na druhém místě)

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí

 • Bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy i na veřejně přístupném místě ve škole (po dobu min. 15 dnů) ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, nejpozději 28. dubna 2023.
 • Bude odesláno všem uchazečům o studium
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Kontakty

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Tajovského 1661/2d

736 01 Havířov-Podlesí

Telefon studijní oddělení: +420 596 475 120

e-mail: hoa@obaka-havirov.cz