Maturita 2023/2024

 Ve školním roce 2023/2024 maturuje v oboru vzdělání:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie: 30 žáků
 • 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus: 42 žáků

Losování témat :

 • Hotelnictví - 10. 10. 2023

Didaktické testy:

 • dle JEZUS (jednotné zkušební schéma)
 • 2. 5. 2024 - 7. 5. 2024

Praktické a písemné zkoušky:

 • 2. 4. 2024 od 8 hodin - praktická zkouška (Obchodní akademie)
 • 10. 4. 2024 od 12. 40 - písemná práce z cizích jazyků
 • 11. 4. 2024 od 12. 40 - písemná práce z CJL 

Ústní maturity

 • květen - červen 2024

 

Maturitní zkouška 2024

 

Právní vymezení:

 1. Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění
 2. Vyhláška č. 177/ 2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění 

Společná část maturitní zkoušky

1.

V souladu s § 78 školského zákona v platném znění

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

a) český jazyk a literatura,

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a

c) matematika.

2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

 

Profilová část maturitní zkoušky

1. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona počet povinných zkoušek profilové části MZ.

 • Profilová část se dle § 79 odst. 1 školského zákona skládá z Českého jazyka a literatury, a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (písemná práce + ústní zkouška) a z dalších 3 povinných zkoušek (ústní zkouška).
 • Žák může v rámci profilové části MZ konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.
 • Dle § 81 odst. 7 školského zákona může ředitel školy, pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

2. Ředitelka školy stanovila dle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění formy konání zkoušek

Písemná práce z CJL

 • Souvislý text-slohová práce, délka konání 110 minut, rozsah min. 250 slov
 • 4 zadání, zpřístupní se bezprostředně před zahájením zkoušky
 • Žáci si zvolí 1 zadání po zahájení zkoušky
 • Pomůcky: Pravidla českého pravopisu
 • Každý žák sedí sám v lavici
 • Záznamu textu: písemně na papír s razítkem školy

Písemná práce z cizího jazyka

 • 1 souvislý text - slohová práce, délka konání 90 minut, rozsah min. 200 slov
 • 2 zadání, zpřístupní se bezprostředně před zahájením zkoušky a žák si po zahájení zkoušky jedno zadání zvolí
 • Pomůcky: Překladový slovník
 • Každý žák sedí sám v lavici
 • Způsob záznamu textu: písemně na papír s razítkem školy

Praktická zkouška z odborných předmětů - obor vzdělání Hotelnictví, 65-42-M/01

           Maturitní práce a její obhajoba před komisí a praktická zkouška (§15a §18)

 • Zadání práce určí ředitelka školy do 30. 9. 2023
 • Vedoucí práce určí ředitelka školy do 11. 10. 2023
 • Oponenta práce určí ředitelka školy do 30.3.2024
 • Délka obhajoby: 15 min

Praktická zkouška z odborných předmětů - obor vzdělání Obchodní akademie, 63-41-M/02

           Praktická zkouška (§18), 2. 4. 2024

 • Ředitelka školy stanoví dvě témata a způsob konání. Je-li stanoveno více témet, žák si jedno téma zvolí bezprostředně před zkouškou. Pokud si téma nezvolí, jedno si ze stanovené nabídky vylosuje.
 • Způsob konání: práce na PC
 • Délka konání 360 minut

Ústní zkouška před komsí (§16)

 • Ředitelka školy zveřejní pro každou zkoušku 20 témat.
 • Žák si jedno téma vylosuje.
 • Příprava na zkoušku trvá 15 minut.
 • Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Ředitelka školy zveřejnila na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pro každou zkoušku 20 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní i podzimní termín.

 

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka v rámci profilové části maturitní zkoušky výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky:

dle ustanovení § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 19a odst. 1, 2, 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů lze nahradit maturitní zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky uznáním úspěšně vykonané standardizované zkoušky z cizího jazyka.

3. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona nabídku povinných a nepovinných zkoušek.

Nabídka povinných zkoušek

forma

Teoretická zkouška z odborných předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomiky

ústní zkouška (OA)

Teoretická zkouška z účetnictví a IT

ústní zkouška (OA)

Praktická zkouška z odborných předmětů

maturitní práce a obhajoba (HŠ), praktická zkouška (OA)

Nabídka nepovinných zkoušek

forma

Matematika

ústní zkouška

Druhý cizí jazyk

ústní zkouška

 

4. Ředitelka školy určila v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona termíny ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky.

Maturity 2024 – jarní zkušební období

 • 10. 10. 2023 losování témat maturitních prací a témat praktických maturit (Hotelnictví, Obchodní akademie)
 • 1. 12. 2023 podání přihlášky k MZ řediteli školy
 • 15. 12. 2023 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
 • Duben 2024 písemná práce z CJL a CJ v rámci společné části MZ (dle JEZUS), praktická zkouška (OA)
 • 2. - 7. 5. 2024 didaktické testy společné části MZ (dle JEZUS)
 • Květen - červen 2024 ústní zkoušky profilové části 4. HA, 4.HB, 4. OA
 • Květen 2024 obhajoby praktických maturitních prací (HŠ)

Maturity 2024 – podzimní zkušební období – opravné a náhradní zkoušky

 • 25. 6. 2024 podání přihlášky žáka
 • 30. 6. 2024 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
 • do 15. 8. 2024 zveřejnění termínu a místa konání zkoušek společné části
 • 1. 9. – 10. 9. 2024 didaktické testy a písemné práce společné části MZ dle JEZUS (2,3)
 • od 1. 9. – 20. 9. 2024 ústní zkoušky profilové části (1)

(1) Ústní zkoušky profilové části se konají v období od 1. 9. do 20. 9. 2024 v kmenové škole

(2) Didaktické testy a písemné práce se konají ve školách stanovených CERMATem (tzv. spádová škola)

(3) Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 15. 8. 2024

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2024 - obor vzdělání Hotelnictví, třídy 4. HA, 4. HB: -ZDE- a -ZDE-

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2024 - obor vzdělání Obchodní akademie, třída 4. OA: -ZDE-

Témata v rámci profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Okruhy k maturitní zkoušce, ústní zkoušky z odborných předmětů, témata praktické zkoušky z odborných předmětů 2023/2024 - ZDE

Okruhy k maturitní zkoušce 2023/2024, ústní zkoušky z cizích jazyků -ZDE-

Informace pro žáky maturující v roce 2025

Maturitní zkoušku tvoří:

1) společná část (dle zadání MŠMT)

 • povinně český jazyk a literatura (didaktický test)
 • povinně cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (didaktický test)

volba - žák

 • nepovinně maximálně 3 předměty (dle nabídky MŠMT ČR)

2) profilová část (stanoveno ředitelem školy)

a) pro obor Obchodní akademie

 • český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška)
 • cizí jazyk – pokud si jej žák zvolí (písemná práce + ústní zkouška)
 • ústní zkouška z ekonomiky (TZE)
 • ústní zkouška z účetnictví a informačních technologií (TZUaIT)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška: druhý cizí jazyk, matematika)

b) pro obor Hotelnictví a cestovní ruch

 • český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška)
 • cizí jazyk – pokud si jej žák zvolí (písemná práce + ústní zkouška)
 • ústní zkouška z ekonomických předmětů (TZEP)
 • ústní zkouška z odborných předmětů (zaměření hotelový provoz + cestovní ruch)-(TZOP)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška: druhý cizí jazyk, matematika)

Soubory

Seznam literárních děl - ZDE

Kánon titulů CJL - ZDE

Metodický pokyn k praktické maturitní zkoušce v PDF - ZDE

Metodický pokyn k praktické maturitní zkoušce ve Wordu - ZDE