Maturita 2018/2019

Informace o podzimním termínu maturit - ZDE

Ve školním roce 2018/2019 maturuje v oboru vzdělání:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie: 17 žáků
 • 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus: 30 žáků

Losování témat :

 • 7. 12. 2018 (HŠ a OA)

Písemné maturity:

 • dle Jednotného zkušebního schéma

Praktické maturity

 • duben 2019

Ústní maturity

 • květen 2019

Maturitní zkouška 2019

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
Tajovského 2, Havířov - Podlesí

Právní vymezení:

 1. Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění
 2. Vyhláška č. 177/ 2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění

Profilová část maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení 

1. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona počet povinných zkoušek profilové části MZ.

 • Profilová část se skládá ze 3 povinných zkoušek
 • Žák může v rámci profilové části MZ konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy.
 • Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

2. Ředitelka školy stanovila dle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění formy konání zkoušek

 • Maturitní práce a její obhajoba před komisí a praktická zkouška (§15a §18)
  Zadání práce a vedoucího práce určí ředitelka školy do 7.12. 2018.
  Oponenta práce určí ředitelka školy do 30.3.2019
 • Ústní zkouška před komisí (§16)
  Ředitelka školy zveřejnila na informační nástěnce a na webových stránkách školy pro každou zkoušku 20-30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní i podzimní termín.

3. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona nabídku povinných a nepovinných zkoušek.

Nabídka povinných zkoušek

forma

Teoretická zkouška z odborných předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomiky

ústní zkouška (OA)

Teoretická zkouška z účetnictví a IT

ústní zkouška (OA)

Praktická zkouška z odborných předmětů

maturitní práce (OA+ HŠ-CR)

 

Maturitní práce + praktická zkouška (HŠ-HOP)

Nabídka nepovinných zkoušek

forma

Matematika

ústní zkouška

Druhý cizí jazyk

ústní zkouška

 

4. Ředitelka školy určila v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona termíny ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky.

Maturity 2019 – jarní zkušební období

 • 1. 12. 2018 podání přihlášky řediteli školy
 • 7. 12. 2018 losování témat maturitních prací a témat praktických maturit
 • 15. 12. 2018 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
 • 10. - 11. 4. 2019 písemná práce z CJL v rámci společné části MZ
 • 2. - 10. 5. 2019 didaktické testy a zbývající písemné práce společné části MZ dle JEZUS
 • květen 2019 ústní zkoušky spol. části a profilová část 4. HA

Maturity 2019 – podzimní zkušební období – opravné a náhradní zkoušky

 • 25. 6. 2019 podání přihlášky žáka
 • 30. 6. 2019 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
 • do 15. 8. 2019 zveřejnění termínu a místa konání zkoušek společné části
 • od 1. 9. 2019 - 10.9.2019 didaktické testy a písemné práce společné části MZ dle JEZUS (2,3)
 • od 11.9.2019 ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky (1)

 

(1) Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části se konají v období od 11. 9. 2019 v kmenové škole

(2) didaktické testy a písemné práce se konají ve školách stanovených CERMATem (spádové škole)

(3) konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 15.8.2019

V Havířově 30. 8. 2018 Mgr. Radovan Mráček (zástupce ředitelky školy)

Témata v rámci profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

Hotelnictví a cestovní ruch

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů

 • Základní ekonomické pojmy
 • Trh, fungování trhu, nabídka, poptávka, tržní rovnováha a tržní mechanismus
 • Podnik, podnikání, podnikatel, živnostenské podnikání, obchodní společnosti, družstvo
 • Živnostenský zákon, Obchodní zákoník
 • Majetková a kapitálová struktura podniku
 • Investice a investiční činnost podniku
 • Zásobovací činnost podniku
 • Výrobní a odbytová činnost podniku
 • Marketing a marketingová činnost podniku
 • Hospodaření podniku, náklady, výnosy
 • Finanční činnost podniku
 • Personální činnost podniku, mzdová politika, Zákoník práce
 • Národní hospodářství
 • Hospodářská politika státu, daňová soustava
 • Fiskální politika státu, státní rozpočet
 • Sociální politika státu, nezaměstnanost
 • Monetární politika státu, inflace, cena, cenová politika
 • Zahraničně obchodní politika, mezinárodní obchod, EU
 • Bankovní soustava ČR, bankovní služby
 • Pojišťovnictví
 • Finanční trh
 • Podstata a význam účetnictví, účetní dokumentace
 • Rozvaha podniku, účet a jeho charakteristika
 • Účtování dlouhodobého majetku
 • Účtování zásob
 • Účtování na finančních účtech
 • Zúčtovací vztahy, mzdové účetnictví
 • Kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků
 • Účtování nákladů a výnosů
 • Účetní uzávěrka a závěrka
 • Založení firmy v účetním programu
 • Účtování pokladních a bankovních operací v účetním programu
 • Účtování pohledávek a závazků v účetním programu

Teoretická zkouška z odborných předmětů - CESTOVNÍ RUCH

 • Charakteristika cestovního ruchu, úvod, dělení CR, formy a druhy CR
 • Právní úprava podnikání v CR, katalog CK
 • Služby CR a technika poskytování služeb CR cestovní kanceláří
 • Cestovní kancelář – vznik a vývoj, činnost, tvorba produktu CK
 • Dopravní služby v cestovním ruchu, letecká, silniční, železniční, vodní doprava, ostatní druhy dopravy
 • Ostatní služby CR- pasové, vízové, celní, pojišťovací, peněžní, zdravotní, průvodcovské, směnárenské
 • Služby lázeňské, regionální lázeňské produkty lázní ČR
 • Specifické formy CR – CR dětí a mládeže, seniorský CR, adrenalinový, náboženský, venkovský, lovecký CR, městský CR, cykloturistika
 • Regionální produkty CR – oblasti CR v ČR - Praha, lázeňský místopis ČR, Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Beskydy, Valašsko a Slezsko, památky UNESCO v ČR
 • Management a marketing CR, globální distribuční systémy, informační technologie v CR

Teoretická zkouška z odborných předmětů - HOTELOVÝ PROVOZ

 • Kategorizace a klasifikace hotelů, certifikace.
 • Hotelový management, hotelové řetězce tuzemské, zahraniční.
 • Ubytovací úsek hotelu.
 • Gastronomický úsek hotelu.
 • Technický management, ochrana hostů a jejich majetku.
 • Práce s hostem – doplňkové služby.
 • Nápojová gastronomie.
 • Technika obsluhy.
 • Výživa v organismu

Praktická zkouška z odborných předmětů

Cestovní ruch

 • Odborná exkurze v Praze

Hotelový provoz

Banket ve školní restauraci:

 • Na selském dvoře
 • Náš kraj „razovity“
 • Matera a Plovdiv, evropská města kultury 2019 – ochutnejme středomořskou kuchyni

 

Obchodní akademie

Teoretická zkouška z ekonomiky

 • Základní ekonomické pojmy
 • Trh, zákony trhu, konkurence, selhání trhu
 • Podnik, podnikání, formy podnikání v ČR, živnostenské podnikání
 • Obchodní zákoník, obchodní společnosti a družstva
 • Majetková a kapitálová struktura podniku
 • Zásobování a logistika podniku
 • Výrobní a odbytová činnost podniku
 • Financování podniku
 • Hospodaření podniku, náklady a výnosy
 • Personální a mzdová politika podniku
 • Zákoník práce
 • Cena a cenová politika
 • Hospodářská politika státu
 • Fiskální politika státu, státní rozpočet, veřejné statky, státní dluh
 • Daňová soustava ČR
 • Inflace a monetární politika státu
 • Národní hospodářství, jeho členění a hodnocení
 • Nezaměstnanost a sociální politika státu
 • Marketing, marketingový mix
 • Finanční trhy, struktura, peněžní a kapitálový trh
 • Bankovní soustava a bankovní služby
 • Hospodaření a financování podniku
 • Pojišťovnictví
 • Zahraniční obchod, EU
 • Občanské právo

Teoretická zkouška z účetnictví a informačních technologií

 • Podstata, předmět a význam účetnictví
 • Účetní dokumentace
 • Rozvaha, členění a charakteristika účtů
 • Dlouhodobý majetek a jeho účtování
 • Zásoby a jejich účtování
 • Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování
 • Pohledávky a závazky a jejich účtování
 • Mzdové účetnictví
 • Daňová soustava a účtování daní
 • Náklady a jejich účtování
 • Výnosy a jejich účtování
 • Hospodářský výsledek – zjištění HV, zaúčtování daňové povinnosti
 • Inventarizace, inventarizační rozdíly
 • Účetní uzávěrka a závěrka
 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Principy obsluhy účetního programu a založení firmy
 • Účtování pokladních a bankovních operací v účetním programu
 • Účtování v knize závazků v účetním programu
 • Účtování v knize pohledávek v účetním programu
 • Souvislý účetní příklad řešený v účetním programu
 • Pravidla formátování textů ve Wordu
 • Použití nástrojů Hromadná korespondence
 • Formátování buněk, vzorce, funkce
 • Grafy, jejich druhy a sestavení
 • Databáze
 • Charakteristika obchodního dopisu
 • Charakteristika osobního dopisu a úředního dopisu
 • Vnitropodnikové písemnosti – úprava, použití, druhy

Praktická zkouška z odborných předmětů

 • Podnikatelský záměr FO – živnost vázaná
 • Marketingová komunikace vybrané firmy
 • Analýza spokojenosti hostů ve vybraném podniku
 • Podnikatelský záměr FO – živnost volná
 • Reklama a její vliv na zákazníka
 • Motivace zaměstnanců
 • Role marketingového výzkumu v praktické činnosti
 • Podnikatelský záměr FO – živnost řemeslná
 • SWOT analýza vybraného podniku
 • Návrh stimulačního mixu školy
 • Podnikatelský záměr PO – kapitálová společnost
 • Cena a její působení na nákupní chování zákazníka
 • Podnikatelský záměr PO - osobní společnost
 • GDPR půl roku od zavedení
 • Vliv sociálních sítí na propagaci společnosti
 • Využití stimulačního mixu v praxi
 • Podnikatelský záměr FO nebo PO
 • Analýza marketingového mixu ve vybrané společnosti

Hotelnictví a cestovní ruch

Teoretická zkouška z matematiky - dobrovolná zkouška

 • Intervaly. Operace s intervaly. Číselné množiny.
 • Stereometrie.
 • Algebraické výrazy.
 • Funkce a její určení. Rozdělení funkcí. Vlastností funkcí. Definiční obor a obor hodnot funkce. Funkce inverzní.
 • Lineární funkce. Lineární rovnice a nerovnice. Soustavy lineárních rovnic a nerovnic – způsoby řešení.
 • Lineární funkce. Lineární rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru.
 • Lineární funkce. Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
 • Kvadratická funkce. Kvadratické rovnice a nerovnice. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice.
 • Kvadratické rovnice s parametrem.
 • Iracionální funkce. Iracionální rovnice.
 • Exponenciální funkce. Exponenciální rovnice.
 • Logaritmická funkce. Logaritmické rovnice.
 • Goniometrické funkce. Orientovaný úhel a jeho velikost. Goniometrické rovnice.
 • Sinová a kosinová věta. Řešení obecného trojúhelníku.
 • Posloupnosti. Aritmetická posloupnost a její užití.
 • Posloupnosti. Geometrická posloupnost a její užití.
 • Kombinatorika. Variace.
 • Kombinatorika. Permutace. Řešení rovnic s faktoriály.
 • Kombinatorika. Kombinace. Řešení rovnic s kombinačními čísly.
 • Binomická věta a její užití.
 • Lineární algebra. Vektory. Operace s vektory.
 • Matice. Řešení soustav lineárních soustav rovnic.
 • Přímka. Rovnice přímky. Úsečka.
 • Vzájemná poloha přímek, odchylka přímek, vzdálenost bodu od přímky.
 • Kuželosečky. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky.
 • Kružnice. Vzájemná poloha přímky a kružnice.
 • Elipsa. Vzájemná poloha přímky a elipsy.
 • Parabola. Vzájemná poloha přímky a paraboly.
 • Hyperbola. Vzájemná poloha přímky a hyperboly.

Teoretická zkouška z ANJ, NEJ a SPJ - Hotelnictví a cestovní ruch

Anglický jazyk

 • Meals
 • Hotel room
 • Kitchen
 • Films, books
 • Festivals
 • Home
 • Food
 • Shopping and services
 • Culture and free time
 • Holidays
 • Travelling (reasons, means of transport, type sof accomodation, documents)
 • Hotel (classification, services, facilities)
 • At the Hotel (at the reception, phone calls, staff, duties, hotel room)
 • Food and drinks (soft drinks, beverages, way of preparing food, recipes)
 • Health and safety at work (at the practicioners/doctor´s, safety precautions)
 • Kitchen (staff, work and duties, kitchen equipment, clothes)
 • Restaurant (staff, work and duties)
 • Travel agency (services, staff and duties)
 • Practical training - looking for a job, CV
 • Jobs and workplaces - at the office, part-time job, half-time job.

Německý jazyk

 • Oberfläche, Naturschönheiten und touristische Zentren der Tschechischen Republik
 • Oberfläche, Naturschönheiten und Touristische Zentren der BRD
 • Reisen, Reisebüros, Verkehr
 • Sport und Freizeit
 • Kultur und Kunst
 • Wetter, Jahreszeiten und Kleidung
 • Im Restaurant
 • Essen und Trinken
 • Im Hotel
 • Feste und Bräuche

Španělský jazyk

 • Comidas y bebidas
 • En el restaurante
 • Cocina
 • En el hotel
 • Transporte, viajes, medios de transporte
 • Fiestas
 • La vida cultural
 • Agencia de viajes
 • Espana
 • Lo típico de Espana

Teoretická zkouška z ANJ, NEJ - Obchodní akademie

Anglický jazyk

 • Meals
 • Office
 • School
 • Films, books
 • Festivals
 • Home
 • Sport
 • Shopping and services
 • Culture and free time
 • Holidays

Německý jazyk

 • Oberfläche, Naturschönheiten und touristische Zentren der Tschechischen Republik
 • Oberfläche, Naturschönheiten und Touristische Zentren der BRD
 • Reisen, Reisebüros, Verkehr
 • Firma, Werbung
 • Äußere Form des Geschäftsbriefs, Anfrage, Angebot
 • Tagesablauf, meine Hobbys
 • Beruf, Lebenslauf
 • Wetter, Jahreszeiten
 • Meine Familie
 • Gesundheit

Školní seznam literárních děl z českého jazyka k maturitní zkoušce pro základní úroveň

Světová literatura do konce 18. století

 • Giovanni Boccaccio - Dekameron
 • William Shakespeare - Romeo a Julie , Hamlet, Othello
 • Moliere - Lakomec

Česká literatura do konce 18. století

 • Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce
 • Kosmas - Kronika česká

Světová literatura 19. století

 • Alexandr S. Puškin - Evžen Oněgin
 • Victor Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži
 • Honoré de Balzac - Otec Goriot
 • Charles Baudelaire - Květy zla
 • Miguel de Cervantes y Saavedra : Důmyslný rytíř Don Quijote de la Macha

Česká literatura 19. století

 • František L. Čelakovský - Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých
 • Karel Hynek Mácha - Máj
 • Josef Kajetán Tyl - Strakonický dudák
 • Karel Havlíček Borovský - Král Lávra
 • Karel Jaromír Erben - Kytice
 • Božena Němcová - Babička, Divá Bára, V zámku a podzámčí
 • Jan Neruda - Povídky malostranské
 • Jaroslav Vrchlický - Noc na Karlštejně
 • Alois Jirásek - Staré pověsti české, Lucerna
 • A. a V. Mrštíkové - Maryša

Světová literatura 20. a 21. století

 • Franz Kafka - Proces
 • Ernest Hemingway - Sbohem, armádo, Komu zvoní hrana
 • Erich M. Remarque - Na západní frontě klid
 • George Orwell - Farma zvířat
 • Alexandr I. Solženicyn - Jeden den Ivana Děnisoviče
 • William Styron - Sophiina volba
 • Mika Waltari : Egypťan Sinuhet

Česká literatura 20. a 21. století

 • Viktor Dyk - Krysař
 • Petr Bezruč - Slezské písně
 • Ivan Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník
 • Karel Čapek - Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
 • Jiří Wolker - Těžká hodina
 • Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka…
 • Vítězslav Nezval - Pantomima
 • Vladislav Vančura - Rozmarné léto
 • Jaroslav Seifert - Na vlnách T.S.F., Morový sloup
 • Karel Poláček - Bylo nás pět
 • Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy
 • Josef Kainar - Nové mýty
 • Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol
 • Milan Kundera - Žert
 • Václav Kaplický - Kladivo na čarodějnice
 • Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále
 • Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 • Ota Pavel - Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby
 • Michal Viewegh - Báječná léta pod psa
 • František. Hrubín : Romance pro křídlovku
 • Vladimír Páral : Soukromá vichřice
 • Karel Čapek : RUR

Z tohoto školního kánonu si žáci vybírají 20 titulů k ústní maturitní zkoušce.

 1. Travelling (reasons, means of transport, type sof accomodation, documents)
 2. Hotel (classification, services, facilities)
 3. At the Hotel (at the reception, phone calls, staff, duties, hotel room)
 4. Food and drinks (soft drinks, beverages, way of preparing food, recipes)
 5. Health and safety at work (at the practicioners/doctor´s, safety precautions)
 6. Kitchen (staff, work and duties, kitchen equipment, clothes)
 7. Restaurant (staff, work and duties)
 8. Travel agency (services, staff and duties)
 9. Practical training - looking for a job, CV
 10. Jobs and workplaces - at the office, part-time job, half-time job.

Informace pro žáky maturující v roce 2020

Maturitní zkoušku tvoří:

1) společná část (dle zadání MŠMT)

 • povinně český jazyk a literatura (souhrnná zkouška-písemná práce, didaktický test, ústní zkouška)
 • povinně cizí jazyk (souhrnná zkouška-písemná práce, didaktický test, ústní zkouška) nebo matematika (didaktický test)
 • volba - žák
 • nepovinně maximálně 3 předměty (dle nabídky MŠMT ČR)

2) profilová část (stanoveno ředitelem školy)

a) pro obor Obchodní akademie

 • ústní zkouška z ekonomiky (TZE)
 • ústní zkouška z účetnictví a informačních technologií (TZUaIT)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška druhý cizí jazyk, matematika)

b) pro obor Hotelnictví a cestovní ruch

 • ústní zkouška z ekonomických předmětů (TZEP)
 • ústní zkouška z odborných předmětů (zaměření hotelový provoz + cestovní ruch) (TZOP)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška druhý cizí jazyk, matematika)

Soubory

Seznam literárních děl - ZDE