Maturita 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 maturuje v oboru vzdělání:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie: 30 žáků
 • 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus: 26 žáků

Losování témat :

 • Obchodní akademie - 6. 12. 2019
 • Hotelnictví - 10. 10. 2019

Písemné maturity:

 • dle Jednotného zkušebního schéma

Praktické maturity

 • duben 2020

Ústní maturity

 • květen 2020

Maturitní zkouška 2020

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
Tajovského 2, Havířov - Podlesí

Právní vymezení:

 1. Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění
 2. Vyhláška č. 177/ 2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění

Profilová část maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení 

1. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona počet povinných zkoušek profilové části MZ.

 • Profilová část se skládá ze 3 povinných zkoušek
 • Žák může v rámci profilové části MZ konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy.
 • Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

2. Ředitelka školy stanovila dle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění formy konání zkoušek

 • Maturitní práce a její obhajoba před komisí a praktická zkouška (§15a §18)
  Zadání práce a vedoucího práce určí ředitelka školy do 10. 10. 2019 (HŠ) 6. 12. 2019 (OA)
  Oponenta práce určí ředitelka školy do 30.3.2020
 • Ústní zkouška před komisí (§16)
  Ředitelka školy zveřejnila na informační nástěnce a na webových stránkách školy pro každou zkoušku 20-30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní i podzimní termín.

3. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona nabídku povinných a nepovinných zkoušek.

Nabídka povinných zkoušek

forma

Teoretická zkouška z odborných předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomiky

ústní zkouška (OA)

Teoretická zkouška z účetnictví a IT

ústní zkouška (OA)

Praktická zkouška z odborných předmětů

maturitní práce (OA+ HŠ-CR)

 

Maturitní práce + praktická zkouška (HŠ-HOP)

Nabídka nepovinných zkoušek

forma

Matematika

ústní zkouška

Druhý cizí jazyk

ústní zkouška

 

4. Ředitelka školy určila v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona termíny ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky.

Maturity 2020 – jarní zkušební období

 • 1. 12. 2019 podání přihlášky řediteli školy
 • 10. 10. 2019 losování témat maturitních prací a témat praktických maturit (Hotelnictví)
 • 6. 12. 2019 losování témat maturitních prací a témat praktických maturit (Obchodní akademie)
 • 15. 12. 2019 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
 • Duben 2020 písemná práce z CJL a CJ v rámci společné části MZ (dle JEZUS)
 • 4. - 8. 5. 2020 didaktické testy a zbývající písemné práce společné části MZ (dle JEZUS)
 • Květen 2020 ústní zkoušky spol. části a zkoušky profilové části 4. OA, 4. HA

Maturity 2020 – podzimní zkušební období – opravné a náhradní zkoušky

 • 25. 6. 2020 podání přihlášky žáka
 • 30. 6. 2020 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
 • do 15. 8. 2020 zveřejnění termínu a místa konání zkoušek společné části
 • 1. 9. – 10. 9. 2020 didaktické testy a písemné práce společné části MZ dle JEZUS (2,3)
 • od 1. 9. – 20. 9. 2020 ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky (1)

 

(1) Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části se konají v období od 1. 9. do 20. 9. 2020 v kmenové škole

(2) didaktické testy a písemné práce se konají ve školách stanovených CERMATem (spádové škole)

(3) konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 15.8.2020

V Havířově 30. 9. 2019 Mgr. Radovan Mráček (zástupce ředitelky školy)

Témata v rámci profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Okruhy k maturitní zkoušce 2019/2020 - ZDE

Informace pro žáky maturující v roce 2021

Maturitní zkoušku tvoří:

1) společná část (dle zadání MŠMT)

 • povinně český jazyk a literatura (souhrnná zkouška-písemná práce, didaktický test, ústní zkouška)
 • povinně cizí jazyk (souhrnná zkouška-písemná práce, didaktický test, ústní zkouška) nebo matematika (didaktický test)
 • volba - žák
 • nepovinně maximálně 3 předměty (dle nabídky MŠMT ČR)

2) profilová část (stanoveno ředitelem školy)

a) pro obor Obchodní akademie

 • ústní zkouška z ekonomiky (TZE)
 • ústní zkouška z účetnictví a informačních technologií (TZUaIT)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška druhý cizí jazyk, matematika)

b) pro obor Hotelnictví a cestovní ruch

 • ústní zkouška z ekonomických předmětů (TZEP)
 • ústní zkouška z odborných předmětů (zaměření hotelový provoz + cestovní ruch) (TZOP)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška druhý cizí jazyk, matematika)

Soubory

Seznam literárních děl - ZDE

Kánon titulů CJL - ZDE