Maturita 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 maturuje v oboru vzdělání:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie: 27 žáků
 • 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus: 48 žáků

Losování témat :

 • Obchodní akademie - 3. 12. 2021
 • Hotelnictví - 3. 12. 2021

Didaktické testy:

 • dle JEZUS (jednotné zkušební schéma)

Praktické a písemné zkoušky:

 • duben 2022

Ústní maturity

 • květen 2022

Maturitní zkouška 2022

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
Tajovského 1661/2d, Havířov - Podlesí

Právní vymezení:

 1. Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění
 2. Vyhláška č. 177/ 2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění

Profilová část maturitní zkoušky

Pravidla hodnocení ÚZ - 4.HA: ZDE

Pravidla hodnocení ÚZ - 4.HB: ZDE

Pravidla hodnocení ÚZ - 4.OA - ZDE

Kritéria hodnocení profilových zkoušek: ZDE

Kritéria hodnocení písemných prací z českého jazyka: ZDE

Kritéria hodnocení písemných prací z cizího jazyka: ZDE

 

1. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona počet povinných zkoušek profilové části MZ.

 • Profilová část se dle § 79 odst. 1 školského zákona skládá z Českého jazyka a literatury, a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (písemná práce + ústní zkouška) a z dalších 3 povinných zkoušek (ústní zkouška).
 • Žák může v rámci profilové části MZ konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.
 • Dle § 81 odst. 7 školského zákona může ředitel školy, pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

2. Ředitelka školy stanovila dle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění formy konání zkoušek

    • Písemná práce z CJL
     Souvislý text-slohová práce, délka konání 110 minut, rozsah min. 250 slov
     4 zadání, zpřístupní se bezprostředně před zahájením zkoušky
     Žáci si zvolí 1 zadání po zahájení zkoušky
     Pomůcky: Pravidla českého pravopisu
     Každý žák sedí sám v lavici
     Způsob záznamu textu: písemně na papír s razítkem školy
    • Písemná práce z cizího jazyka
     1 souvislý text - slohová práce, délka konání 90 minut, rozsah min. 200 slov
     2 zadání, zpřístupní se bezprostředně před zahájením zkoušky a žák si po zahájení zkoušky jedno zadání zvolí
     Pomůcky: Překladový slovník
     Každý žák sedí sám v lavici
     Způsob záznamu textu: písemně na papír s razítkem školy
    • Maturitní práce a její obhajoba před komisí a praktická zkouška (§15a §18)
     Zadání práce a vedoucího práce určí ředitelka školy do 30. 9. 2021 (HŠ, OA)
    • Vedoucí práce určí ředitelka do 3. 12. 2021
     Oponenta práce určí ředitelka školy do 30.3.2022
     Délka obhajoby: 15 min
   • Ústní zkouška před komisí (§16)
    Ředitelka školy zveřejnila na informační nástěnce a na webových stránkách školy pro každou zkoušku 20-30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní i podzimní termín.

3. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona nabídku povinných a nepovinných zkoušek.

Nabídka povinných zkoušek

forma

Teoretická zkouška z odborných předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomiky

ústní zkouška (OA)

Teoretická zkouška z účetnictví a IT

ústní zkouška (OA)

Praktická zkouška z odborných předmětů

maturitní práce  a obhajoba (HŠ, OA)

Nabídka nepovinných zkoušek

forma

Matematika

ústní zkouška

Druhý cizí jazyk

ústní zkouška

 

4. Ředitelka školy určila v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona termíny ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky.

Maturity 2022 – jarní zkušební období

     • 1. 12. 2021 podání přihlášky řediteli školy
     • 3. 12. 2021 losování témat maturitních prací a témat praktických maturit (Hotelnictví, Obchodní akademie)
     • 15. 12. 2021 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
     • Duben 2022 písemná práce z CJL a CJ v rámci společné části MZ (dle JEZUS)
     • 2. - 6. 5. 2022 didaktické testy a zbývající písemné práce společné části MZ (dle JEZUS)
     • Květen - červen 2022 ústní zkoušky spol. části a zkoušky profilové části 4. HA, 4.HB, 4. OA

Maturity 2022 – podzimní zkušební období – opravné a náhradní zkoušky

     • 25. 6. 2022 podání přihlášky žáka
     • 30. 6. 2022 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
     • do 15. 8. 2022 zveřejnění termínu a místa konání zkoušek společné části
     • 1. 9. – 10. 9. 2022 didaktické testy a písemné práce společné části MZ dle JEZUS (2,3)
     • od 1. 9. – 20. 9. 2022 ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky (1)

 

(1) Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části se konají v období od 1. 9. do 20. 9. 2022 v kmenové škole

(2) didaktické testy a písemné práce se konají ve školách stanovených CERMATem (spádové škole)

(3) konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 15.8.2022

V Havířově 20. 9. 2021 Mgr. Radovan Mráček (zástupce ředitelky školy)

Témata v rámci profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

Okruhy k maturitní zkoušce 2021/2022 - ZDE

Okruhy k maturitní zkoušce 2021/2022, ústní zkoušky z cizích jazyků - ZDE

Informace pro žáky maturující v roce 2023

Maturitní zkoušku tvoří:

1) společná část (dle zadání MŠMT)

 • povinně český jazyk a literatura (didaktický test)
 • povinně cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (didaktický test)

volba - žák

 • nepovinně maximálně 3 předměty (dle nabídky MŠMT ČR)

2) profilová část (stanoveno ředitelem školy)

a) pro obor Obchodní akademie

 • český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška)
 • cizí jazyk – pokud si jej žák zvolí (písemná práce + ústní zkouška)
 • ústní zkouška z ekonomiky (TZE)
 • ústní zkouška z účetnictví a informačních technologií (TZUaIT)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška druhý cizí jazyk, matematika)

b) pro obor Hotelnictví a cestovní ruch

 • český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška)
 • cizí jazyk – pokud si jej žák zvolí (písemná práce + ústní zkouška)
 • ústní zkouška z ekonomických předmětů (TZEP)
 • ústní zkouška z odborných předmětů (zaměření hotelový provoz + cestovní ruch)-(TZOP)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška druhý cizí jazyk, matematika)

Soubory

Seznam literárních děl - ZDE

Kánon titulů CJL - ZDE

Metodický pokyn k praktické maturitní zkoušce v PDF - ZDE

Metodický pokyn k praktické maturitní zkoušce ve Wordu - ZDE