Maturita 2020/2021

Ve školním roce 2019/2020 maturuje v oboru vzdělání:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie: 31 žáků
 • 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus: 44 žáků

Losování témat :

 • Obchodní akademie - 6. 12. 2019
 • Hotelnictví - 10. 10. 2019

Písemné maturity:

 • dle Jednotného zkušebního schéma

Praktické maturity

 • duben 2021

Ústní maturity

 • květen 2021

Maturitní zkouška 201

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
Tajovského 2, Havířov - Podlesí

Právní vymezení:

 1. Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění
 2. Vyhláška č. 177/ 2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění

Profilová část maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení: ZDE

Kritéria hodnocení PZOP: ZDE

Kritéria hodnocení TZOP, TZEP: ZDE

1. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona počet povinných zkoušek profilové části MZ.

 • Profilová část se dle § 79 odst. 1 školského zákona skládá z Českého jazyka a literatury, a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (písemná práce + ústní zkouška) a z dalších 3 povinných zkoušek (ústní zkouška).
 • Žák může v rámci profilové části MZ konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.
 • Dle § 81 odst. 7 školského zákona může ředitel školy, pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

2. Ředitelka školy stanovila dle vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění formy konání zkoušek

 • Písemná práce z CJL – délka konání 110 minut, rozsah min. 250 slov

 • Písemná práce z cizího jazyka – délka konání 60 minut, rozsah min. 200 slov

 • Maturitní práce a její obhajoba před komisí a praktická zkouška (§15a §18)
  Zadání práce a vedoucího práce určí ředitelka školy do 4. 12. 2020 (HŠ, OA)
  Oponenta práce určí ředitelka školy do 30.3.2021
 • Ústní zkouška před komisí (§16)
  Ředitelka školy zveřejnila na informační nástěnce a na webových stránkách školy pro každou zkoušku 20-30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní i podzimní termín.

3. Ředitelka školy stanovila dle § 79 odst. 3 školského zákona nabídku povinných a nepovinných zkoušek.

Nabídka povinných zkoušek

forma

Teoretická zkouška z odborných předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů

ústní zkouška (HŠ)

Teoretická zkouška z ekonomiky

ústní zkouška (OA)

Teoretická zkouška z účetnictví a IT

ústní zkouška (OA)

Praktická zkouška z odborných předmětů

maturitní práce  a obhajoba (HŠ, OA)

Nabídka nepovinných zkoušek

forma

Matematika

ústní zkouška

Druhý cizí jazyk

ústní zkouška

 

4. Ředitelka školy určila v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona termíny ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky.

Maturity 2021 – jarní zkušební období

 • 1. 12. 2020 podání přihlášky řediteli školy
 • 4. 12. 2020 losování témat maturitních prací a témat praktických maturit (Hotelnictví, Obchodní akademie)
 • 15. 12. 2020 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
 • Duben 2021 písemná práce z CJL a CJ v rámci společné části MZ (dle JEZUS)
 • 3. - 7. 5. 2020 didaktické testy a zbývající písemné práce společné části MZ (dle JEZUS)
 • Květen - červen 2021 ústní zkoušky spol. části a zkoušky profilové části 4. HA, 4.HB, 4. OA

Maturity 2021 – podzimní zkušební období – opravné a náhradní zkoušky

 • 25. 6. 2021 podání přihlášky žáka
 • 30. 6. 2021 předání údajů z přihlášek do centrálního registru
 • do 15. 8. 2021 zveřejnění termínu a místa konání zkoušek společné části
 • 1. 9. – 10. 9. 2021 didaktické testy a písemné práce společné části MZ dle JEZUS (2,3)
 • od 1. 9. – 20. 9. 2021 ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky (1)

 

(1) Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části se konají v období od 1. 9. do 20. 9. 2021 v kmenové škole

(2) didaktické testy a písemné práce se konají ve školách stanovených CERMATem (spádové škole)

(3) konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 15.8.2021

V Havířově 15. 9. 2020 Mgr. Radovan Mráček (zástupce ředitelky školy)

Témata v rámci profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Okruhy k maturitní zkoušce 2019/2020 - ZDE

Informace pro žáky maturující v roce 2022

Maturitní zkoušku tvoří:

1) společná část (dle zadání MŠMT)

 • povinně český jazyk a literatura (didaktický test)
 • povinně cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (didaktický test)

volba - žák

 • nepovinně maximálně 3 předměty (dle nabídky MŠMT ČR)

2) profilová část (stanoveno ředitelem školy)

a) pro obor Obchodní akademie

 • český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška)
 • cizí jazyk – pokud si jej žák zvolí (písemná práce + ústní zkouška)
 • ústní zkouška z ekonomiky (TZE)
 • ústní zkouška z účetnictví a informačních technologií (TZUaIT)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška druhý cizí jazyk, matematika)

b) pro obor Hotelnictví a cestovní ruch

 • český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška)
 • cizí jazyk – pokud si jej žák zvolí (písemná práce + ústní zkouška)
 • ústní zkouška z ekonomických předmětů (TZEP)
 • ústní zkouška z odborných předmětů (zaměření hotelový provoz + cestovní ruch)-(TZOP)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP)
 • nepovinné zkoušky maximálně 2 předměty (výběr ústní zkouška druhý cizí jazyk, matematika)

Soubory

Seznam literárních děl - ZDE

Kánon titulů CJL - ZDE